Rezervace

Pokud nenaleznete Váš pokoj, kontaktujte nás na recepce@trivezicky.cz, prověříme naše kapacity. Děkujeme

Záloha není vyžadována, platba v den příjezdu na recepci hotelu.

Ubytovácí řád hotelu Tři Věžičky

 1. Hotel Tři Věžičky (dále jen „ubytovatel") je oprávněn ubytovat jen hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý host, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit na recepci list o hlášení pobytu, všechny požadované údaje je klient povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného a ubytovatelem písemně potvrzeného ubytování se host v den příjezdu může ubytovat v době od 14 hod do 22 hod. Do této doby ubytovatel pro hosta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek, který ubytovatel potvrdil.
 4. Host odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu s ubytovatelem dohodnuto jinak. Na základě domluvy v recepci lze prodloužit ubytování do 12 hod, pokud to umožňuje kapacita a provoz hotelu. Po 12. hod se účtuje cena pokoje za celou následující noc. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co host vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíče zaměstnanci v recepci hotelu a oznámí, že se odhlašuje z pobytu.
 5. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, zapomenuté věci) a to do 2 hodin od uvolnění pokoje. Zapomenuté a nalezené věci jsou na hotelu uloženy maximálně 1 měsíc. Z kapacitních důvodů je nelze déle skladovat. Hotel nemá povinnost informovat hosta o zapomenutých věcech.
 6. V případě, že host požádá o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě host nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.
 7. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 8. Před odchodem je host povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okno, zamknout dveře a klíče od pokoje odevzdat při odhlašování z pobytu v recepci hotelu.
 9. Za ztrátu klíče od pokoje může ubytovatel účtovat částku 500 Kč/ ks.
 10. Ubytovatel poskytuje svým hostům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty. Host je povinen uhradit platbu za ubytování v souladu s platným ceníkem ubytovatele v den započetí pobytu. Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky:

 1. Za ubytování je host povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem.
 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat od hosta při příjezdu zálohu až 100 % z ceny ubytování za pobyt.
 3. V případě zkrácení pobytu nebo jiné změny hostem, má ubytovatel právo hostovi vyúčtovat plnou výši (100 %) dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 4. Ubytovatel je oprávněný účtovat storno poplatky, a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu, v případě, že host zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky dle následujících podmínek: 80 % 1 den před rezervací, 100 % v den rezervace
 5. V případě nedojezdu hosta je účtování storno poplatek ve výši 100 % z ceny pobytu.

Škody na majetku a zařízení:

 1. V případě poškození nebo zničení majetku ubytovatele má ubytovatel právo na náhradu škody. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovacího zařízení zodpovídá host. Host zodpovídá také za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení, a pobyt jim tam umožnil host.
 2. V případě prokázané škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody.
 3. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození věcí ponechaných na parkovištích ubytovatele v motorových vozidlech. Ubytovatel doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní a cenné věci. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody, které způsobil jeho host třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody, která vznikne na majetku ubytovatele vozidlem hosta, pokud tato škoda nebude hrazena z pojistky třetí osoby. Ubytovatel má právo ke škodní události přizvat Policii ČR.
 4. Praní prádla hostů: ubytovatel si vyhrazuje odmítnout ošetřit prádlo, které je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Prádelna nenese odpovědnost za narušené vybarvení (ekologické barvy), knoflíky či ozdobné spony poškozené během čistícího procesu. Náhrada škody či ztráta vzniklá vinou prádelny, může dosáhnout maximálně pětinásobku ceny za čištění nebo praní uvedeného prádla.

Stravování a prodej alkoholických nápojů:

 1. Hostům není dovoleno v prostorách ubytovacího zařízení konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené přímo v ubytovacím zařízení. V prostorách ubytovacího zařízení je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty ubytovatele.
 2. Host není oprávněn vnášet ani konzumovat v prostorách hotelu alkoholické nápoje zakoupené jinde, než v prostorách ubytovatele.
 3. Host je povinen seznámit personál ubytovacího zařízení s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásit na recepci nebo obsluze.
 4. Personál je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 5. Ubytovatel poskytuje snídaně v restauraci kongresového centra v časovém rozmezí určeném dle provozu. Host není oprávněn vynášet z restaurace pokrmy, které jsou součástí bufetových snídaní.

Domácí mazlíčci:

 1. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat jen ve vyhrazených prostorách ubytovacího zařízení. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěných zvířetem i úhradu lůžkovin, které byly použity pro odpočinek zvířat. Úklid, kontrola pokoje a opravy na pokojích, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněny tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů. Kontrola musí být umožněna alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění. Personál není povinen provést úklid nebo opravy na pokoji v případě, že se cítí být ohrožen psem nebo jiným zvířetem na pokoji.

Další ustanovení:

 1. Ubytovatel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách. Pro děti do 3 let lze po domluvě připravit na pokoj dětskou postýlku.
 2. V čase od 22 hod do 06 hod je host povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách zařízení společenské akce i po 22. hod, a to v prostorách k tomu určených.
 3. Pro přijímání návštěv ubytovaných hostů je vyhrazena recepce hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je host ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase 08 hod - 22 hod. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných hostech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu.
 4. V pokoji a společenských prostorách nesmí host bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 5. Hostům není dovoleno vnášet do pokojů objemné věci, např. sportovní potřeby, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se host informuje na recepci.
 6. V pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holicí strojek, masážní strojek, fén atd.).
 7. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených venkovních prostorách s umístěnými popelníky. V hotelových pokojích platí přísný zákaz kouření tabákových i elektronických cigaret. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat hostovi pokutu ve výši 2.000 Kč za každé prokázané porušení.
 8. Host v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 9. V celém areálu platí přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, který tento zákaz porušil, bez náhrady.
 10. Host v prostorách hotelu nesmí svým chováním obtěžovat ostatní hosty nebo zaměstnance hotelu, nesmí být vulgární nebo agresivní a nesmí nikoho urážet nebo se o někom nevhodně vyjadřovat. V případě porušení tohoto nařízení je ubytovatel oprávněn hosta vykázat ze zařízení a zrušit mu pobyt bez náhrady.
 11. Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 12. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě, že host nebude dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Ubytovatel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny za ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit hotel.
 13. Host poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v ubytovacím zařízení, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení